หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง

“ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
พันธกิจ
 

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดี

จัดหางานและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

จัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างครบครันและทั่วถึง

อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ อบต.ทับยายเชียง


 
 
ยุทธศาสตร์
 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
กลยุทธ์
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ สะพาน และสาธารณูปโภคอื่นๆ

การพัฒนาบำรุง รักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

การให้พัฒนาความรู้ด้านการป้องกันโรคภัยต่างๆ

การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและรักษาความสะอาด

การส่งเสริมอาชีพและ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้สอนเป็นครูมืออาชีพและผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ

การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ บุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ และทักษะใน การปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม และทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-605-4929

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10