หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
 
 
 
LPA ปี พ.ศ.2565
หน่วยที่ 2 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
ข้อ URL คำอธิบาย
1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น
2. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมบริการอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line
8. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. แบบประเมินความพึงพอใจฯ
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
5. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของหน่วยงาน
2. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
3. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เอกสารข้อมูลการลดพลังงาน
4. การประกาศผลการลดพลังงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน
3. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่ายการประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-605-4929

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10