หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการ อบต.ทับยายเชียง
วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศาสนสถานในตำบลทับยายเชียง
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 132 ลว 1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เอกสารโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 133 ลว 1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พล 0023.5/ว 131 ลว.1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)ฯ ด่วนที่สุด ที่ี พล 0023.5/ว1602 ลว.1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญประชุมหารือรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่พล 0023.3/ว 128 ลว 1 มี.ค.64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 126 ลว 25 ก.พ. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเป็นคณะคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 124 ลว 25 ก.พ. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
(เพิ่มเติม)แบบรายงานแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0023.3/ว 127 ลว 1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 119 
การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1547 ลว 25 ก.พ.64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พล 0023.2/ว1548 ลว. 25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. ปี งปม 63 ด่วนที่สุด ที่ี พล0023.5/3231 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 64 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว1546 ลว. 25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 31 
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1524 ลว 25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 59 
การดำเนการป้องกันสาธรณภัยของประเทศตามพรบ.ป้องกันสาธารณภัย พ.ศ.2540 และอบรบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่พล 0023.3/ว133 ลว 25 ก.พ.64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 69 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.2/ว1516 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 196 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.2/ว1516 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 166 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ธ.ค.63 และ ม.ค. 64 ที่ พล0023.5/ว1521 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 72 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. ที่ พล0023.5/3152 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
   
   
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว389 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กศ. มท 0816.3/ว384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว386  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2938-3013 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน สน.บถ. มท 0809.5/ว8  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว340 [แนวทางปฏิบัติฯ] [แบบทะเบียนฯ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชีย [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับย [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 62 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 64 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรงาม [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว389 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กศ. มท 0816.3/ว384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว386  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2938-3013 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน สน.บถ. มท 0809.5/ว8  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว340 [แนวทางปฏิบัติฯ] [แบบทะเบียนฯ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 132 ลว 1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เอกสารโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 133 ลว 1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พล 0023.5/ว 131 ลว.1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)ฯ ด่วนที่สุด ที่ี พล 0023.5/ว1602 ลว.1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญประชุมหารือรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่พล 0023.3/ว 128 ลว 1 มี.ค.64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 126 ลว 25 ก.พ. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรเป็นคณะคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (RT) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 124 ลว 25 ก.พ. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
(เพิ่มเติม)แบบรายงานแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0023.3/ว 127 ลว 1 มี.ค. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 119 
การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1547 ลว 25 ก.พ.64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พล 0023.2/ว1548 ลว. 25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. ปี งปม 63 ด่วนที่สุด ที่ี พล0023.5/3231 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 64 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว1546 ลว. 25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 31 
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1524 ลว 25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 59 
การดำเนการป้องกันสาธรณภัยของประเทศตามพรบ.ป้องกันสาธารณภัย พ.ศ.2540 และอบรบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่พล 0023.3/ว133 ลว 25 ก.พ.64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 69 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.2/ว1516 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 196 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.2/ว1516 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 166 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ธ.ค.63 และ ม.ค. 64 ที่ พล0023.5/ว1521 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 72 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. ที่ พล0023.5/3152 ลว.25 ก.พ. 64 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 38 
   
   
 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบร [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
อบต.แม่ระกา ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราช [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านมุง ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลบ้านมุง ติดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ทต.บ้านมุง ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้จัดเตรียมที่ปิดประกาศเกี [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
อบต.วังวน ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทบริหาร/ประเภททั่วไป [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแ [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า เปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างฯ โครงการจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายป้อง [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กอง [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.จอมทอง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านป่า เผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และเผยแพร่(ร่าง)ประกาศฯ และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ เผยแพร่ำฟล์เสียงนายกรัฐมนตรี PM PODCAST เรื่องเล่าจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างการร [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สมอแข สรุปกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สมอแข สรุปกิจกรรม เดือน มกราคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ยาว 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะคัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]

   
 
กระดานสนทนา
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ธ.ค. 2563)    อ่าน 262  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1154  ตอบ 0  
โครงการปลูกต้นไม้ (19 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1821  ตอบ 0  
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทับยายเชียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10