หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการ อบต.ทับยายเชียง
วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศาสนสถานในตำบลทับยายเชียง
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
 
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2412 ลว 3 เม.ย. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
การตั้งด่านตรวจหมุ่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 99 
ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2345 ลว 1 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
การตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 152 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2376 ลว 2 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วน [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
กำหนดเวลาในการส่งแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 2) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 140 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 1) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 153 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.3/ว 2320 ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 64 
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว2319ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2354 ลว. 1 เม.ย. 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2269 ลว. 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 101 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/2334 ลว.1 เม.ย.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
การสนับสนุน งปม.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต CCTV ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2270 ลว 31 มี.ค. 63 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 104 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 264 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 2) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 244 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 1) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 239 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 179 
   
   
 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5376-5421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว997  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5138-5213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1024  [ 31 มี.ค. 2563 ]
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังพักน้ำประปาและระบบถังกรองพร้อมห้องควบคุมระบบ หมู [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หมู่ที่ [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปาและระบบถังกรองฯหมู่ที่ 1 บ [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังพักน้ำประปา ระบบถังกรอ [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5376-5421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว997  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5138-5213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1024  [ 31 มี.ค. 2563 ]
   
   
 
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2412 ลว 3 เม.ย. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
การตั้งด่านตรวจหมุ่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 99 
ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2345 ลว 1 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
การตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 152 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2376 ลว 2 เม.ย. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วน [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
กำหนดเวลาในการส่งแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 2) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 140 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 1) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 153 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.3/ว 2320 ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 64 
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว2319ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2354 ลว. 1 เม.ย. 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2269 ลว. 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 101 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/2334 ลว.1 เม.ย.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
การสนับสนุน งปม.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต CCTV ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2270 ลว 31 มี.ค. 63 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 104 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 264 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 2) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 244 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 1) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 239 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 179 
   
   
 
อบต.ท่าตาล วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่แยกดาบเพชรซ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮเพื่อดำเนินก [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮ เพื่อดำเนิน [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกา [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกุลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญมี ถึงบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 13 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,11 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สนามคลี ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกุลา โครงการเติมน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 15 บ้านมณเฑียรทอง [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีค.63 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินเพิ่ม ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาเอนกประสง [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ยาว 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะคัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]

   
 
กระดานสนทนา
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 พ.ย. 2562)    อ่าน 65  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 มิ.ย. 2562)    อ่าน 493  ตอบ 0  
โครงการปลูกต้นไม้ (19 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1215  ตอบ 0  
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทับยายเชียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
   
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10