หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทับยายเชียง
วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศาสนสถานในตำบลทับยายเชียง
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
 
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) ที่ พล 0023.6/ว 267 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 1742 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เเละการขับเคลื่อนตำบลเข้มเเข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พล 0023.1/ว 1746 ลว.24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1740 ลว. 24มี.ค.66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1739 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
แจ้งอ.เนิมะปราง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/3844 ลว 24 มี.ค.66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.6/ว 1731 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1734 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1723 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว266 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
แจ้ง ทม.อรัญญิก ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ ที่ พล 0023.6/239 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภาคเหนือ ผ่านระบบ Facebook Live ที่ พล 0023.6/ว 265 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 263 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 264 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน ก.พ.66 ที่ พล 0023.5/ว 1710 ลว.23 มี.ค. 66 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน ก.พ.66 ที่ พล 0023.5/ว 1708 ลว. 23 มี.ค.66 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 1662 ลว 21 มี.ค. 66  [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 1695 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 ที่ พล 0023.6/ว 1685 ลว 22 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 23 
   
 
   
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ร่างขอบเขตงานโครงการวางท่อส่งน้ำประปา จากประปาหมู่บ้านทับยายเชียง หมู่ที่ 5 บ้าน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 94 
เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไทรงาม [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 79 
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
   
   
 
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) ที่ พล 0023.6/ว 267 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 1742 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เเละการขับเคลื่อนตำบลเข้มเเข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พล 0023.1/ว 1746 ลว.24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1740 ลว. 24มี.ค.66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1739 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
แจ้งอ.เนิมะปราง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/3844 ลว 24 มี.ค.66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.6/ว 1731 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1734 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1723 ลว 24 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว266 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
แจ้ง ทม.อรัญญิก ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ ที่ พล 0023.6/239 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภาคเหนือ ผ่านระบบ Facebook Live ที่ พล 0023.6/ว 265 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 263 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 264 ลว 23 มี.ค. 66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน ก.พ.66 ที่ พล 0023.5/ว 1710 ลว.23 มี.ค. 66 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน ก.พ.66 ที่ พล 0023.5/ว 1708 ลว. 23 มี.ค.66 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว 1662 ลว 21 มี.ค. 66  [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 1695 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 ที่ พล 0023.6/ว 1685 ลว 22 มี.ค. 66 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
   
   
 
ทต.วงฆ้อง ประกาศเทศบาลตำบลวงฆ้อง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ. [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษกวัตถุมงคลพ่อขุนบางกลางท่าว [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ประชุมแนะนำ เน้นย้ำ ติดตามแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒ [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ลงพื้นตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่นิเทศติดตาม /ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก คร [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององ [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ และการประกวด/แข่งขันทักษะความสามา [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ สังกัดเทศบาลตำบลพรหม [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อพิจา [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหว [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ สร้างการรับรู้ทิศ [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแยง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 18 ท่อน (3 จุดๆ ละ 6 ท่อน [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ? 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมกลบ [ 20 มี.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านศรีเจริญ เริ่มต้นจากถนน คสล. ทางเข้าลานต [ 23 ก.พ. 2566 ]ปรับปรุงถนน คศล. ปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกทับผิวทาง คสล. เดิมที่ชำรุด (ช่วงที่ 2) ห [ 23 ก.พ. 2566 ]ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านทับยายเชียง เริ่มต้นจากคลองชลประทานถึงบริเวณที่ดินน [ 23 ก.พ. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองมะคัง เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายประเ [ 23 ก.พ. 2566 ]จ้างวางท่อระบาย น้ำ ขนาด ุ 0.40 ม. จำนวน 18 ท่อน (3 จุดๆ ละ 6 ท่อน) และ ขนาด ุ 0 [ 23 ก.พ. 2566 ]

   
 
กระดานสนทนา
   
 
ขอทราบเอกสารประกอบการลงทะบียนเด็กแรกเกิดค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ (29 ธ.ค. 2565)    อ่าน 57  ตอบ 2  
ช่างไฟ (16 มิ.ย. 2565)    อ่าน 125  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 216  ตอบ 0  
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทับยายเชียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
ยกร่าง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-605-4929

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10