หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับยายเชียง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ทับยายเชียง
วิสัยทัศน์ อบต.ทับยายเชียง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ศาสนสถานในตำบลทับยายเชียง
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์ ที่ พล 0023.1/ว 121 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40 ที่ พล 0023.3/ว 649 ลว 2 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 115 ลว 1 ก.พ.66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 24 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ที่ พล 0023.2/ว 638 ลว 1 ก.พ. 66  [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 131 
การประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.6/ว 116 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 38 
่้(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 638 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 132 
ขอความอนุเคราะห์สื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 ที่ พล 0023.6/ว 117 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 118 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 29 
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 119 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1373 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 38 
แจ้ง อ.เมือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1360 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 24 
แจ้ง ทน. พล แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1359 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 15 
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1/2566 ที่ พล 0023.6/ว114 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 34 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 615 ลว 31 ม.ค. 66  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 65 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ประจำเดือน ม.ค. ที่ พล 0023.3/ว 113 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการระดับเขตสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 112 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 2,500 วัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 111 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
แจ้ง อบจ.พล. ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1316 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.3/ว 619 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 37 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 620 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 30 
   
   
 
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว433 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว437  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว428  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
   
   
  ขนาดตัวหนังสือ
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้่างโครงการปรับปรุงถนน คสล. รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ก [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศ เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) เริ่มต้นจาก [ 15 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 31 
   
 
   
 
ร่างขอบเขตงานโครงการวางท่อส่งน้ำประปา จากประปาหมู่บ้านทับยายเชียง หมู่ที่ 5 บ้าน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 86 
เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไทรงาม [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 66 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวเรียบ (Cape seal) หมู่ [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 140 
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว433 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว437  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว428  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ การสร้างความเป็นเลิศองค์กรด้วยการสร้างสรรค์ ที่ พล 0023.1/ว 121 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40 ที่ พล 0023.3/ว 649 ลว 2 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 115 ลว 1 ก.พ.66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 24 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ที่ พล 0023.2/ว 638 ลว 1 ก.พ. 66  [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 131 
การประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.6/ว 116 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 38 
่้(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 638 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 132 
ขอความอนุเคราะห์สื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 ที่ พล 0023.6/ว 117 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 118 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 29 
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 119 ลว 1 ก.พ. 66 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1373 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 38 
แจ้ง อ.เมือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1360 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 24 
แจ้ง ทน. พล แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1359 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 15 
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1/2566 ที่ พล 0023.6/ว114 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 34 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 615 ลว 31 ม.ค. 66  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 65 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ประจำเดือน ม.ค. ที่ พล 0023.3/ว 113 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการระดับเขตสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 112 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 2,500 วัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 111 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
แจ้ง อบจ.พล. ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1316 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.3/ว 619 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 37 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 620 ลว 31 ม.ค. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 30 
   
   
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
อบต.บึงพระ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านมุง ออกดับไฟจากการเผาใบอ้อย หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินเพิ่ม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนทอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านแยง ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายผู้บริหาร [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนทอง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ออกตรวจติดตามงานการเงิน บัญชี และพัสดุอปท. ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมร [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.นิคมพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่่ายการจัดซื้อจัดจ้างท [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับยายเชียงวิทยา ไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนน คสล. ริ้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลแทนผิวทางเ [ 1 ธ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง (เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์) หมู่ที่ 2 เริ่มต้นจากบริเวณทางหลว [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) เริ่มต้นจากสามแยกบ้านดงขวางผ่านทุ่ง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Q2612A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]

   
 
กระดานสนทนา
   
 
ขอทราบเอกสารประกอบการลงทะบียนเด็กแรกเกิดค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ (29 ธ.ค. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 2  
ช่างไฟ (16 มิ.ย. 2565)    อ่าน 99  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 194  ตอบ 0  
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทับยายเชียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านการศึกษา
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
ยกร่าง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
     
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-605-4929

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10