หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา  
 
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลทับยายเชียง คำว่า "ทับยายเชียง" เกิดจากการประสมคำว่า ทับ กับคำว่า ยายเชียง ซึ่ง ทับคือที่พักอาศัยมี ลักษณะเหมือนกระท่อมที่อยู่ตามปลายนา “ยายเชียง” คือ หญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามลำพังและประกอบอาชีพทำยางขี้ ใต้ขาย ถ้ามืดค่ำพ่อค้าที่เดินทางผ่านมาจะมาแวะซื้อขี้ใต้ของยายเชียง เพื่อนำไปจุดเพื่อไฟส่องนำทาง หรือพ่อค้าคนไหนที่ เหนื่อยจากการเดินทางมาก พวกเขาจะหยุดพักกันที่ “ทับ” ของ “ยายเชียง” แห่งนี้ ยายเชียงสมัยมีชีวิตอยู่เป็นคนดีคนหนึ่ง ของหมู่บ้าน และเป็นที่รู้จักของผู้คนมากหน้าหลายตา เมื่อยายเชียงเสียชีวิตลง จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับยายเชียง” เพื่อเป็นการระลึกถึงยายเชียง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 95 แห่งพระ ราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบล ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา ติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ในประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2537 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันออก ของตัวอำเภอพรหมพิรามประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1310 ผ่านบริเวณตอนกลางของ ทุ่งสาน ตามลักษณะภูมิศาสตร์ และห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมาย เลข 11 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง มีพื้นที่ 110.8192 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,262 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง , องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม , องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
 
อบต.ดงประคำ
อบต.พรหมพิราม
อบต.มะต้อง
ตำบลทับยายเชียง
อบต.หินลาด
อบต.หอกลอง อบต.วัดโบสถ์
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,509 คน แยกเป็น

ชาย 2,775 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37

หญิง 2,734 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63
ความหนาแน่นเฉลี่ย 49.71 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านไทรงาม 286 292 578 193
2 บ้านศรีเจริญ 443 429 872 275
3 บ้านไร่ 340 312 652 233
4 บ้านหนองมะคัง 853 860 1,713 641
5 บ้านทับยายเชียง 624 624 1,248 394
6 บ้านเขาน้ำสุด 229 217 446 185
รวม 2,775 2,734 5,509 1,921
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-009-506

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10