หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายวิโรจน์ แจงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
 
 
 
  สภาพทั่วไป  
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ราษฎรร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ รับจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย รับราชการ และอื่นๆ
 
ภูมิอากาศ
 
 
อุณหภูมิต่ำสุดของตำบลทับยายเชียง ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม ของทุกปี ต่ำสุดประมาณ 15 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 38 – 42 องศาเซลเซียส สถิติน้ำฝนตำบลทับยายเชียงจะเริ่มตกในช่วง ปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม และจะทิ้งช่วงตกน้อยลง ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม จะมีฝนตกชุกติดต่อกันในช่วงกลางเดือน สิงหาคม ตุลาคม ของทุกปี
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง
ประปาในตำบล
 
 
มีระบบประปา (บาดาล)
 
การศึกษาในตำบล
 
   
มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง

โรงเรียนวัดหนองมะคัง

โรงเรียนวัดทับยายเชียง

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะคัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับยายเชียงวิทยา
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมทุ่งสาน