สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"( 11/30/2018 11:06:08 AM )

       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย( 11/30/2018 10:25:01 AM )

       ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น( 11/30/2018 10:11:19 AM )

       รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561( 11/26/2018 9:54:27 AM )

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม( 11/23/2018 8:04:09 PM )

       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน( 11/23/2018 4:16:13 PM )

       คำสั่งจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน( 11/23/2018 3:48:19 PM )

       ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม( 11/23/2018 3:03:52 PM )

       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี( 11/23/2018 2:39:58 PM )

       เจตจำนงของผู้บริหาร( 11/23/2018 2:35:29 PM )

       ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะ( 11/14/2018 2:54:44 PM )

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เรื่อง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( 11/14/2018 2:27:18 PM )

       ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561( 11/14/2018 11:21:25 AM )

       ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2561( 11/8/2018 3:46:17 PM )

       ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2561( 11/8/2018 3:45:42 PM )


จำนวน : 166 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 12 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design