สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ] 
      
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยกำหนดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://www.bikeunairak2018.com/th/home.html ได้ด้วยตนเอง

หรือ ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ชั้น ๒ ห้องศูนย์ดำรงธรรม หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง ชั้น ๒ ห้องสำนักปลัด
   ทำรายการเมื่อ: 30-พย.-18at 11:06

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"   [ 30/11/2561 11:06:08 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย   [ 30/11/2561 10:25:01 ]

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น   [ 30/11/2561 10:11:19 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561   [ 26/11/2561 9:54:27 ]

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   [ 23/11/2561 20:04:09 ]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   [ 23/11/2561 16:16:13 ]

คำสั่งจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   [ 23/11/2561 15:48:19 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design