สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักงานปลัด ] 
      

       
    นายราเมต ภู่ปาน    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
         
       
    น.ส.ลภัสรดา ภควัตศักดินนท์    
    หัวหน้าสำนักปลัด    
         
         
     
นางสาวแสงตะวัน  คุ้มอินทร์       นางสาวน้ำผึ้ง ท้องฟ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
         
     
นางสาวดำเนิน จำปาศักดิ์       จ่าเอกอะมอญ บุญอ้น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
         
         
     

      นางลินนา ศรีภิรมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
         
         
     
นายสมพันธุ์ สุวรรณอรุณ       นายสวาท สามงามแก้ว
พนักงานขับรถยนต์       พนักงานดับเพลิง
         
         
     
นายวันชัย หนูจิ๋ว       นางอโนมา วิชญ์ปราชญ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         
         
     
นางสาวศรันย์ภัทร์ สุขจันทร์       นายอาณัฐชัย กลิ่นเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       คนงานทั่วไป
         
         
     
นายณัฐวุฒิ  ผิวชะอุ่ม       นายมานะ พิมเสน
ภารโรง       ยาม
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design