สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      

       
    นางสาวสุนีย์ อู่ทองมาก    

ผู้อำนวยการกองคลัง    
         
         
     
นางสาวสุรีย์รัตน์ รุ่งแจ้ง       นางธนภรณ์ ทองสุข
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ       นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
         
     
นางสาวอรชร บุญครอง        
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎฺบัติการ       เจ้าพนักงานพัสดุ
         
     
นางสาวจันทร์จิรา นาคยิ้ม       นางสาวจิตราภรณ์ นาคหยวก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
         

    ส่วนการคลัง   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ 
 
งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-
งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
-
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-
งานเก็บรักษาเงิน 
 
งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานการบัญชี
-
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-
งานงบการเงินและงบทดรอง
-
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-
งานพัฒนารายได้
-
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้    
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-
งานพัสดุ
-
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design