สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประวัติความเป็นมา ] 
      

ความเป็นมาของตำบลทับยายเชียง

ตำบลทับยายเชียง คำว่า "ทับยายเชียง" เกิดจากการประสมคำว่า ทับ  กับคำว่า ยายเชียง   ซึ่ง  ทับคือที่พักอาศัยมีลักษณะเหมือนกระท่อมที่อยู่ตามปลายนา  “ยายเชียง”       คือ หญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามลำพังและประกอบอาชีพทำยางขี้ใต้ข าย   “ทับ” ของ “ยายเชียง”   เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่บ้านและคนที่เดินทางไปซื้อขาย โค กระบือ แล้วนำไปขายทางตอนใต้    “ทับ” ของ “ยายเชียง”   จะอยู่ข้างเส้นทางการเดินทางของพ่อค้าเหล่านั้น ถ้ามืดค่ำพ่อค้าที่เดินทางผ่านมาจะมาแวะซื้อขี้ใต้ของยายเชียง เพื่อนำไปจุดเพื่อไฟส่องนำทาง หรือพ่อค้าคนไหนที่เหนื่อยจากการเดินทางมาก   พ วกเขาจะหยุดพักกัน “ทับ”ของ “ยายเชียง”   แห่งนี้    ยายเชียงสมัยมีชีวิตอยู่เป็นคนดีคนหนึ่งของหมู่บ้าน และเป็นที่รู้จักของผู้คนมากหน้าหลายตา เมื่อยายเชียงเสียชีวิตลง        จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับยายเชียง”  เพื่อเป็นการระลึกถึงยายเชียง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  จัดตั้งเมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิ วัติ   ฉบับที่ 326    ลงวันที่  13   ธันวาคม พ.ศ. 2515 ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา  ติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  ในประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ.2537)เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท  ซึ่งจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design