สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ระเบียบ/พรก. ] 
      
พระราชกฤษฎีกา_ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิ นภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี_2521_ถึง_พ.ศ.2524_มาใช้ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี_พ.ศ.2561_พ.ศ.2561.PDF

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ_ฉบับที่_9_พ.ศ.25 60.PDF

C41_พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย ์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.PDF

พระราชบัญญัติ_บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_8_พ. ศ._2556.PDF

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.25 60.PDF


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.PDF

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์_พ.ศ. 2559.PDF

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์_พ.ศ.2551.PDF

พระราชบัญญัติเทศบาล_ฉบับที่_13_พ.ศ.2552.PDF

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง_ทบวง_กรม_ฉบับที่_14_พ.ศ._2558.P DF

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ_ฉบับที่_๒_พ.ศ._๒๕๕๓.PDF

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._๒๕๔๒_ฉบั บภาษาอังกฤษ.PDF

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา_ฉบับที่_๒.PDF

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง_ฉบ ับที่_2_พ.ศ.2560.PDF

B15_พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ_พ.ศ.๒๕๕๐ .PDF
    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:52
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design