สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ] 
      

ข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2560

1ปกหน้า.pdf 2ปกใน.pdf 3ประกาศใช้.pdf 4ข้อมูลเบื้องต้น.pdf 5คำแถลง.pdf

6รายละเอียดคำแถลง.pdf 7คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf 8คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf

9บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf 10รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน.pdf

11รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแย่งตามแผนงาน.pdf 12รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

13รายงานประมาณการรายรับ.pdf 14รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf

15รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf 16รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf

17ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf 18ปกหลัง.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 01-ตค.-15at 14:00
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design