สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

 

สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน

Ø ที่ตั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงตั้งอยู่ในเขตอำเภอพรหม พิราม   จังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอพรหมพิ รามประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1310       ผ่านบริเวณตอนกลางของทุ่ง สาน  ตามลักษณะภูมิศาสตร์  และห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ  40  กิโลเมตร ซึ่งเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง มีพื้นที่ 110.8192  ตารางกิโลเมตร หรือ 69,262 ไร่

 Ø ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขา  โดยมีภูเขาซำน้ำส้ม และเขาน้ำสุด อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตำบลทับยายเชียงเป็นแนวแบ่งเขตอำเภอพ รหมพิราม กับอำเภอวัดโบสถ์ พื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตก ซึ่งทอดจากทางด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้ ขนานกับทางหลวงหมายเลข  11 ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือคือตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นต้นไป

 Ø อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริ หารส่วนตำบลต่างๆ  คือ
ทิศเหนือ
                   ติดต่อกับ    อบต.ดงประค้า
ทิศใต้                       ติดต่อกับ    อบต.หอกลอง  และ อบต.วัดโบสถ์
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ    อบต.หินลาด
ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ    อบต.พรหมพิราม และ อบต.มะต้อง

Ø สภาพที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทับยายเชียง  ตำบลทับยายเชียง    อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ติดถนนสาย พิษณุโลก – เด่นชัย  (ทางหลวงหมายเลข11 ) ระหว่าง กิโลเมตร ที่ 35-36

Ø สภาพอากาศ/อุณหภูมิ

อุณหภูมิต่ำสุดของตำบลทับยายเชียง  ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม ของทุกปี ต่ำสุดประมาณ   15-18°C อุณหภูมิสูงสุด จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม- พฤษภาคม  38-42°C

 Ø ปริมาณน้ำฝน

จากสถิติน้ำฝนตำบลทับยายเชียงฝนจะเริ่มตกในช่วงปลายเดือนเมษายน–พฤษภาคมและจะทิ้งช่วงตกน้อยลงในเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม  จะมีฝนตกชุกติดต่อกันในช่วงกลาง เดือนสิงหาคม  ตุลาคมของทุกปี 
 

Ø จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน

(แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.) อบต.ทับยายเชียง  แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 หมู่บ้านกระจายล้อมรอบจุดที่ตั้ง อบต. ดังนี้

                                                    หมู่ที่ 1                      บ้านไทรงาม

                                                    หมู่ที่  2                     บ้านศรีเจริญ

                                                    หมู่ที่ 3                      บ้านไร่

                                                    หมู่ที่ 4                      บ้านหนองมะคัง

                                                    หมู่ที่ 5                      บ้านทับยายเชียง

                                                    หมู่ที่ 6                      บ้านเขาน้ำสุด

Ø ประชากร

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

บ้านไทรงาม

บ้านศรีเจริญ

บ้านไร่

บ้านหนองมะคัง

บ้านทับยายเชียง

บ้านเขาน้ำสุด

175

242

206

574

368

161

283

430

327

866

640

220

295

405

300

854

613

211

578

835

627

1,720

1,253

431

 

* ข้อมูล

 เมษายน

2554

 

รวม

1,726

2,766

2,678

5,444

 

* ข้อมูล ณ  เดือน เมษายน 2554 จากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Ø ด้านคมนาคมและการขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงมีถนนสายหลักคือถนนสายพิษณุโล ก-เด่นชัย  (ทางหลวงหมายเลข 11) ซึ่งเป็นถนนที่จะไปยังจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือหรือผู้ที่อยู่ทา งภาคเหนือจะเดินทางไปยังภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  ทางหลวงหมายเลข 1310 ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่อำเภอพรหมพิรามและถนนสายต่าง ๆ    ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง  

Ø การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน (6 หมู่บ้าน) จำนวนประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ร้อยละ 98

 Ø การโทรคมนาคม

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ        12  แห่ง

Øไปรษณีย์

- ปัจจุบัน เขต อบต.ทับยายเชียง  มีที่ทำการไปรษณีย์ย่อย  1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านไร่ 

2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงเป็นพื้นที่สาธารณประโยช น์และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชนและเขตภูเขาพื้นที่ ประมาณ 20,849 ไร่ อยู่ทางด้านหลังที่ทำการ อบต.

Øแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำลำห้วย                  -        สาย
บึง
,หนองและอื่น ๆ       4        แห่ง

Ø แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                                  2       แห่ง
บ่อน้ำตื้น                      
90      แห่ง
บ่อน้ำบาดาล                 
4       แห่ง
ระบบประปา(บาดาล)
6      . แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพราษฎรร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมา คือ รับจ้าง  พนักงานบริษัทเอกชนค้าขาย รับราชการ  และอื่น ๆ

Ø หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-  ร้านขายของชำ                                       59  แห่ง
-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                                 4    แห่ง
-  ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                        3   แห่ง
-  อู่ซ่อมรถ
                                                     6   แห่ง
-  โรงสี
                                                             1   แห่ง
-  โรงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
   3    แห่ง
-   ลานจอดรถขนาดใหญ่                   1   แห่ง

ด้านสังคม

Ø การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงมีโรงเรียน  จำนวน 3 แห่ง คือ

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวม

1

โรงเรียนวัดหนองมะคัง

43

26

25

12

16

18

26

166

2

โรงเรียนวัดทับยายเชียง

53

19

21

18

16

18

21

166

3

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา

10

12

10

6

14

8

6

66

รวม

106

57

56

36

46

44

53

398

* ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2554

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก&am p;nb sp; จำนวน 3 แห่ง คือ

ลำดับที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

หมายเหตุ

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะคัง

21

14

35

-ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน

-มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญ

26

16

42

-ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน

-มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา

12

10

22

-ถ่ายโอนจาก สปช.

-มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 1 คน

รวม

59

40

99

 

 Ø สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัด
/สำนักสงฆ์           8         แห่ง
-   มัสยิด                            -         แห่ง
-   ศาลเจ้า                         -        แห่ง
-   โบสถ์                            -         แห่ง

  Ø การสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง มีสถานีอนามัยประจำตำบล   จำนวน 2 แห่ง

ชื่อสถานีอนามัย

จำนวนพนักงาน/เจ้าหน้าที่

ชาย

หญิง

รวม

1. สถานีอนามัยนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน

2

1

3

2. สถานีอนามัยบ้านศรีเจริญ

1

3

4

รวมทั้งสิ้น

3

4

7

 
Ø ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำนวน&am p;nb sp; 1 แห่ง      ได้แก่สายตรวจของสถานีตำรวจภูธรพรหมพิรามตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทับยายเชียง บริเวณริมถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย (ทางหลวงหมายเลข11) ระหว่างกิโลเมตรที่ 35 - 36 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบจำนวน  3 นาย

 ด้านการเมือง   การบริหาร

Ø การจัดองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงแบ่งการบริหารกิจการและการปกค รองตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) .. 2546 กำหนดแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของนายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.    และหัวหน้าส่วนไว้องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง มีสมาชิกจำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน โดยตรง วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสมาชิกเลือกประธานสภาฯ  1 คนรองประธานสภาฯ อีก 1 คน และเลขานุการสภา อีก 1 คน ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ

41คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของ อบต.ทับยายเชียง คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายก  อบต. จำนวน 1 คน และรองนายก อบต. 2 คน ซึ่งนายก อบตเป็นผู้แต่งตั้งและแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. 1 คน

การแบ่งส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงประกอบด้วย&am p;nb sp;   คณะผู้บริหารถือเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบายโดยมีนายก อบต.เป็นหัวหน้า  มีรองนายก  อบต.เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด   พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างตามภารกิจ     และพนักงานจ้างทั่วไป     เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามแบบ แผนกำหนดแบ่งเป็นส่วนต่างๆ   ได้ 4 ส่วน ได้แก่
-          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-          ส่วนการคลัง
-          ส่วนโยธา
-          ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

Ø อัตรากำลังพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง มีพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 25 คน แยกเป็น

-   พนักงานส่วนตำบล                          12         คน
ลูกจ้างประจำ                               2      ;     คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ                   11          คน                            

Ø ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงาน

 

 สำนัก/ส่วน

ระดับ

พนักงานรวม

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนัก

งานจ้างทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

7

6

5

4

3

2

1

ปลัด อบต.

1

-

-

-

-

-

 

1

-

-

-

1

สำนักปลัด

 

1

-

1

-

-

-

2

1

4

-

7

ส่วนการคลัง

1

 

-

2

2

-

-

5

1

1

-

7

ส่วนโยธา

-

1

-

-

1

-

-

2

-

1

-

3

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

-

-

1

-

-

-

-

1

-

5

-

6

รวม

2

2

1

3

3

-

-

11

2

12

-

24

 

Ø แสดงจำนวนยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่

รายการ

จำนวน (คัน)

หมายเหตุ

1.

2.

3.

รถจักรยานยนต์

รถยนต์

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

1

1

1

 

รวม

3

 

 

Ø ข้อมูลอื่นๆ
-     ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน(ชรบ .)            120   คน

-     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. )           162   นาย

-     คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)   90  คน

-      อาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม.)                  162  คน

-     อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)                                                     24 คน
-      หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) 1หมู่บ้าน(บ้านเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6)                              

สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ 2552   องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้  จำนวน  17,464,255.-บาท

โดยในส่วนของรายได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองและส่วนที่คาดว่าจะได้รับเง ินอุดหนุนทั่วไปและจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นและในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้& ;nbs p; จำนวน  17,464,255.-บาท    ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้าน ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่   6,310,931.98.-  บาท

การบริหารงานงบประมาณในปีที่ผ่านมาและในปีปัจจุบัน

                 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆที่จะดำเนินการเพื่อบริการให้แก ่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบป ระมาณรายจ่ายไว้  ครบถ้วน  ทุกรายการ

 

                                   รายรับปีงบประมาณ 255ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น    จำนวน   18,000,000.-บาท

 

รายรับ

รับจริง

ปี 2552

ประมาณการ

ปี 2553

ประมาณการ

ปี 2554

หมายเหตุ

ก.       รายได้ภาษีอากร

1.       หมวดภาษีอากร

1.1    ภาษีบำรุงท้องที่

1.2    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.3    ภาษีป้าย

1.4    ภาษีสุรา

1.5    ภาษีสรรพสามิต

 

 

9,199,255.-

180,000.-

160,000.-

75,000.-

480,000.-

900,000.-

 

 

 

9,199,255.-

180,000.-

160,000.-

75,000.-

480,400.-

900,000.-

 

 

9,199,255.-

180,000.-

160,000.-

75,000.-

480,400.-

900,000.-

 

 

  

รายรับ

รับจริง

ปี 2552

ประมาณการ

ปี 2553

ประมาณการ

ปี 2554

หมายเหตุ

1.6     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

1.7     ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ... แผนปี 47

1.8   ภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.9   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

          นิติกรรมที่ดิน

1.10   ค่าภาคหลวงแร่

1.11   ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม

.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

1.       หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

1.1              ค่าธรรมเนียมอากร    ใบอนุญาต

           อาญาบัตร

1.2              ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

1.3              ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

1.4              ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

2.1           ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

3.1 ค่าขายแบบแปลน

3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ค.เงินช่วยเหลือ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

1,789,400.-

3,429,855.-

20,000.-

1,700,000.-

 

5,000.-

460,000.-

 

70,000.-

5,000.-

 

57,000.-

6,000.-

2,000.-

120,000.-

120,000.-

75,000.-

70,000.-

5,000.-

8,000,000.-

8,000,000.-

1,789,500.-

3,429,855.-

20,000.-

1,700,000.-

 

5,000.-

460,000.-

 

70,000.-

5,000.-

 

57,000

6,000.-

2,000.-

120,000.-

120,000.-

75,000.-

70,000.-

5,000.-

8,000,000.-

8,000,000.-

1,789,500.-

3,429,855.-

20,000.-

1,700,000.-

 

5,000.-

460,000.-

 

70,000.-

5,000.-

 

57,000

6,000.-

2,000.-

120,000.-

120,000.-

75,000.-

70,000.-

5,000.-

8,000,000.-

8,000,000.-

 

รวม

17,464,255. -

18,000,000.-

18,000,000.-

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:41
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
หมู่ที่ 5 ตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร: 055-009506  แฟกซ์: 055-009506    Email :
tyc_tyc@outlook.com
Copyright 2011.tyc.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design