องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก